Платіжна система "ГлобалМані"

І) РЕЄСТР ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ, СИСТЕМ РОЗРАХУНКІВ, УЧАСНИКІВ ЦИХ СИСТЕМ ТА ОПЕРАТОРІВ ПОСЛУГ ПЛАТІЖНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Платіжна система «ГлобалМані», що є системою переказу коштів, платіжною організацією якої є ТОВ «ГлобалМані», внесена до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури на підставі Дозволів на здійснення діяльності пов’язаної з переказом коштів № 5 від  14.09.2010р., № 5/1 від 27.05.2011р. (відкликано), № 5/2 від 08.09.2011р., № 5/3 від 02.04.2013р., № 5/4 від 29.07.2013р., № 5/5 від 23.06.2016р., № 5/6 від 23.09.2016р.

Крім того, ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» у відповідності до Повідомлення Національного банку України від 29.12.2014р. за № 25-209/78749 внесено до Реєстру платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури у якості Оператора послуг платіжної інфраструктури, що має право надавати наступні послуги:

 • Кліринг;
 • Процесинг;
 • Здійснення операційних та інших технологічних функцій, що забезпечують використання електронних грошей.

ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ" у якості Оператора послуг платіжної інфраструктури надає ПАТ КБ "ГЛОБУС" (код за ЄДРПОУ 35591059) послуги зі здійснення операційних та інших технологічних функцій, що забезпечують використання електронних грошей.

ІІ) ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ГЛОБАЛМАНІ» включає в себе:

 • Процесінговим центром;
 • Кліринговим центром;
 • Центром технічної підтримки.

 • Банки, небанківські фінансові установи (резиденти), що внесені до відповідного державного реєстру фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків та уклали договір з Платіжною організацією про участь в Платіжній системі «ГлобалМані», відомості про яких внесені Національним банком України до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;
 • Банки, небанківські фінансові установи та інші юридичні особи (нерезиденти), що отримали ліцензію, дозвіл тощо виданий відповідно до законодавства країни, в якій вони зареєстровані, на підставі якого вони мають право здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів та уклали договір з Платіжною організацією про участь в Платіжній системі «ГлобалМані», відомості про яких внесені Національним банком України до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;

 • Платники – фізичні особи резиденти та нерезиденти – ініціатори переказу коштів в національній та/або іноземній валюті;
 • Отримувачі – фізичні та юридичні особи резиденти та нерезиденти, на адресу котрих надійшов переказ коштів.

Оператори послуг платіжної інфраструктури – клірингова установа, процесингова установа та інші особи, уповноважені надавати окремі види послуг в платіжній системі або здійснювати операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів, відомості про яких внесені Національним банком України до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;

Розрахунковий банк – уповноважений Платіжною організацією банк, що відкриває рахунки Учасникам МПС та бере участь у проведенні взаєморозрахунків між ними.

ІІІ) СКЛАД КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ПЛАТІЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ГЛОБАЛМАНІ»

Вищим керiвним органом TOB «ГлобалМанi» як Платiжної органiзацiї є Загальнi збори Товариства. Склад, повноваження, порядок скликання, роботи та прийняття рiшень Загальними зборами визначенi в Статутi TOB «ГлобалМанi».

Виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Платіжної системи «ГлобалМані» є Дирекція у складі Генерального директора та Фінансового директора, що призначаються та звiльняється з посади Загальними зборами учасникiв у порядку, передбаченому Статутом. Дирекцiєю Платiжної органiзацiї керує Генеральний директор Товариства.

ІV) УМОВИ УЧАСТІ В ПЛАТІЖНІЙ СИСТЕМІ «ГЛОБАЛМАНІ

Учасником МПС може бути банк, що має банківську ліцензію, небанківська фінансова установа, яка має ліцензію Національного банку України на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків, або інша юридична особа – нерезидент, яка має документ, виданий відповідно до законодавства країни реєстрації такої юридичної особи, на підставі якого така особа має право здійснювати діяльність в сфері міжнародних переказів коштів (потенційний Учасник МПС), який відповідає вимогам визначеним Правилами МПС.

Для вступу до Платіжної системи «ГлобалМані» потенційний Учасник МПС подає до Платiжної органiзацiї заявку встановленої форми.

Після отримання відповідної заявки Платiжна органiзацiя укладає з Фінансовою установою Договір про конфiденцiйнiсть, яка визначає права й обов’язки фiнансових установ у вiдношеннi до будь-якої iнформацiї, що йому стала вiдомою, або передається Платiжною органiзацiєю на етапi пiдготовчої роботи при вступi до МПС.

Пiсля укладення договору про конфiденцiйнiсть, потенцiйний учасник МПС надає до Платiжної органiзацiї реєстраційні документи, за переліком визначеним Правилами роботи платіжної системи «ГлобалМані».

Платiжна органiзацiя МПС протягом 30 (тридцяти) календарних днiв iз дати одержання заяви про вступ до МПС письмово повiдомляє потенційного Учасника МПС про прийняте рішення щодо надання дозволу на вступ до МПС , або відмову про вступ в МПС.

Протягом одного мiсяця з моменту надання дозволу на вступ до Платіжної системи «ГлобалМані», юридична особа виконує пiдготовчi дiї, необхiднi для виконання функцiй учасника Платіжної системи «ГлобалМані» (зокрема, вiдкриває необхiднi рахунки в розрахунковому банку, тощо) та укладає з Платiжною органiзацiєю договiр про участь у Платіжної системи «ГлобалМані».

Платіжна організація МПС повідомляє Національний банк України про укладання договору про участь в МПС в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України.

Платіжна організація МПС повідомляє Учасника МПС про внесення Національним банком України відомостей про нього до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

Договір про участь в МПС набирає чинності з моменту внесення Національним банком України відомостей про учасника до платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

У випадку відмови Національного банку України в реєстрації учасника МПС договір про участь в МПС вважається таким, що не набрав чинності.

V) ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ГЛОБАЛМАНІ»

Учасниками Платіжної системи «ГлобалМані» є:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «ГлобалМані»;

Платіжна організація МПС на постійній основі здійснює контроль за дотриманням Учасниками МПС встановлених Платіжною організацією МПС вимог щодо участі в МПС.

У випадку, якщо за результатом аналізу відповідності Учасника МПС вимогам щодо участі в МПС, Платіжною організацією МПС буде виявлено, що діяльність Учасника МПС не відповідає вимогам щодо участі в МПС, Платіжна організація МПС протягом 10 (десяти) календарних днів з дати затвердження відповідних висновків, повідомляє Учасника МПС про виявленні недоліки, строки та порядок їх усунення.

Якщо протягом встановленого Платіжною організацією МПС строку для усунення недоліків, Учасником МПС не буде приведено власну діяльність у повну відповідність вимогам щодо участі в МПС із наданням Платіжній організації МПС відповідних документальних підтверджень, Платіжна організація МПС приймає рішення щодо виключення такого Учасника МПС зі складу Учасників МПС із направленням відповідного повідомлення Учаснику МПС протягом 10 (десяти) календарних днів з дати прийняття вказаного рішення. Повідомлення повинно містити дату, з якої Учасник МПС зобов’язаний припинити діяльність з використанням МПС, порядок та строки проведення остаточних розрахунків в МПС, інші істотні умови, пов’язані з виключенням Учасника МПС.

Невиконання Учасником МПС вимог Платіжної організації МПС при здійсненні контролю за відповідністю вимогам щодо участі в МПС, зокрема, вимог, передбачених даними Правилами в частині надання Учасником МПС документів, інформації, пояснень, щорічного звіту, а також вимог, висловлених в повідомленні про проведення перевірки щодо вчинення певних заходів Учасником МПС, тощо, є підставою для висновку Платіжної організації щодо невідповідності Учасника МПС вимогам щодо участі в МПС із прийняттям рішення щодо виключення такого Учасника МПС зі складу Учасників МПС шляхом направлення відповідного повідомлення Учаснику МПС в порядку визначеному даними Правилами.

У випадку, якщо недотримання Учасником МПС вимог щодо участі в МПС, що призводить або може призвести до виникнення ризику, що виходить за межі ризиків, установлених Платіжною організацією МПС, Платіжна організація МПС повідомляє Національний банк України та органи державної влади в межах їх компетенції про виявлення фактів недотримання Учасниками МПС встановлених вимог щодо участі в МПС.

Платіжна організація ініціює припинення участі та виключення з МПС Учасника МПС з наступних причин:

 • прийняття Національним банком України (іншим вповноваженим органом) рішення зупинення або про відкликання (анулювання), відмову у видачі/переоформленні ліцензії Учасника МПС;
 • прийняття Національним банком України (іншим вповноваженим органом) рішення про ліквідацію Учасника МПС;
 • прийняття рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про припинення Учасника МПС - небанківської фінансової установи з виключенням з Реєстру фінансових установ;
 • прийняття вищим органом управління Учасника МПС рішення про реорганізацію або ліквідацію Учасника МПС;
 • прийняття судовим органом рішення про ліквідацію Учасника МПС або визнання банкрутом;
 • виявлення факту надання Учасником МПС недостовірної інформації під час оформлення участі в МПС;
 • виявлення невідповідності Учасника МПС вимогам щодо участі в МПС, якщо Учасник МПС в порядку визначеному даними Правилами не усунув виявлені недоліки;
 • виявлення Платіжною організацією МПС порушень Учасником МПС даних Правил або приписів чинного законодавства України якщо Учасник МПС в порядку визначеному даними Правилами не усунув виявлені недоліки;
 • інших підстав, що унеможливлюють подальше виконання Учасником МПС його функцій.

У випадку настання обставин, що унеможливлюють подальше виконання Учасником МПС його функцій, що обумовлені у тому числі, але не виключно такими обставинами як: закінчення строку дії або анулювання ліцензії, припинення Учасника МПС, виключення Учасника МПС - небанківської фінансової установи з Реєстру фінансових установ, тощо участь в МПС припиняється настанням такої обставини і не потребує укладення додаткових документів.

У випадку виявлення Платіжною організацією МПС порушень Учасником МПС вимог даних Правил або приписів чинного законодавства України, Платіжна організація МПС протягом 10 (десяти) календарних днів з дати виявлення таких порушень повідомляє Учасника МПС про виявленні порушення, строки та порядок їх усунення.

Платіжна організація має право призупинити діяльність Учасника МПС до моменту усунення Учасником МПС виявлених порушень, про що повідомляється у відповідному повідомленні про виявленні порушення.

Якщо протягом встановленого Платіжною організацією МПС строку для усунення порушень, Учасником МПС не буде приведено власну діяльність у повну відповідність до вимог Правил МПС та/або чинного законодавства України із наданням Платіжній організації відповідних документальних підтверджень, Платіжна організація приймає рішення щодо виключення такого Учасника МПС зі складу Учасників МПС із направленням відповідного повідомлення Учаснику МПС протягом 10 (десяти) календарних днів з дати прийняття вказаного рішення. Повідомлення повинно містити дату, з якої Учасник МПС зобов’язаний припинити діяльність з використанням МПС, порядок та строки проведення остаточних розрахунків в МПС, інші істотні умови, пов’язані з виключенням Учасника МПС.

Припинення участі в МПС може мати місце за домовленістю Учасника МПС та Платіжної організації МПС шляхом укладення відповідної додаткової угоди до договору про участь в МПС.

Платіжна організація МПС має право припинити участь в МПС Учасника МПС в односторонньому порядку шляхом направлення відповідного повідомлення Учаснику МПС про таке припинення не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення. Повідомлення повинно містити дату, з якої Учасник МПС припиняє діяльність з використанням МПС, порядок та строки проведення остаточних розрахунків в МПС, інші істотні умови, пов’язані з припиненням участі в МПС Учасника МПС. Платiжна органiзацiя при виходi учасників iз складу Платіжної системи «ГлобалМані» проводить перевiрку виконання нижче наведених умов:

 • вилучення рекламних матерiалiв;
 • повідомлення Учасником своїх клiєнтiв (платникiв) про припинення участi в Платіжній системі «ГлобалМані»;
 • проведення остаточних розрахункiв з iншими Учасниками та Користувачами Платіжної системи «ГлобалМані».

Платiжна органiзацiя протягом одного мiсяця пiсля виключення Учасника з Платіжної системи «ГлобалМані» зобов’язана приймати до розгляду претензiї по спiрних трансакцiях.

Платiжна органiзацiя має право:

 • визначати Правила вступу та роботи Платіжної системи «ГлобалМані»;
 • здiйснювати контроль за виконанням учасниками та користувачами Платіжної системи «ГлобалМані» договiрних зобов’язань перед Платiжною органiзацiєю;
 • припинити дiю договору щодо виконання учасником або користувачем Платіжної системи «ГлобалМані» вiдповiдних функцiй у разi порушення ним умов договору;
 • обмежити або припинити дiяльнiсть у Платіжної системи «ГлобалМані» учасника або користувача у випадках, визначених Правилами;
 • установлювати перелiк вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю;
 • вимагати пiсля розгляду спорiв вiдшкодування збиткiв, що завданi Учасником Платiжнiй органiзацiї та/або iншому Учаснику або Користувачу Платіжної системи «ГлобалМані»;
 • установлювати тарифи на послуги Платіжної системи «ГлобалМані».

Платiжна органiзацiя виконує такi функцiї:

 • визначає правила роботи, вступу та виходу з платiжної системи, вносить змiни та доповнення до нормативної бази Платіжної системи «ГлобалМані», а також поширює внутрiшнi документи Платіжної системи «ГлобалМані» i змiни до них;
 • здiйснює нагляд за виконанням учасниками та користувачами внутрiшнiх документiв Платіжної системи «ГлобалМані»;
 • визначає та забезпечує дiяльнiсть та розвиток Платіжної системи «ГлобалМані»;
 • визначає принципи побудови АПК та автоматизованої бiлiнгової системи Платіжної системи «ГлобалМані», технiчнi вимоги до його компонентiв i забезпечує їх розроблення, випробування, впровадження та розвиток;
 • забезпечує генерацiю, зберiгання та поширення системної ключової iнформацiї;
 • визначає порядок проведення взаєморозрахункiв;
 • визначає перелiк основних тарифiв за надання послуг Платіжної системи «ГлобалМані», встановлює та узгоджує їх розмiри, визначає порядок розподiлу комiсiйної винагороди;
 • визначає правила органiзацiї безпеки i забезпечує нагляд за їх виконанням;
 • визначає ризики та методи управлiння ризиками;
 • визначає види обмежень, а також встановлює системнi обмеження щодо проведення операцiй з переказу готiвки;
 • визначає правила органiзацiї захисту iнформацiї в Платіжної системи «ГлобалМані» i забезпечує нагляд за їх виконанням;
 • надає учасниками та користувачами Платіжної системи «ГлобалМані» вiльний доступ до потрiбної їм iнформацiї, що не становить комерцiйної (банкiвської) таємницi;
 • сприяє врегулюванню конфлiктних ситуацiй та вирiшенню спiрних питань та визначає порядок вирiшення спiрних питань;
 • здiйснює адмiнiстративне керування Платіжної системи «ГлобалМані»
 • приймає рiшення щодо можливостi участi в Платіжної системи «ГлобалМані» юридичних осiб i забезпечує укладання вiдповiдних договорiв та надає дозвiл на роботу у Платіжної системи «ГлобалМані»;
 • приймає рiшення щодо припинення, обмеження або зупинення дiяльностi у Платіжної системи «ГлобалМані» її учасника або користувача - юридичної особи;
 • представляє Платіжну систему «ГлобалМані» у зовнiшнiх вiдносинах;
 • визначає маркетингову полiтику щодо розвитку Платіжної системи «ГлобалМані» i забезпечує ї ї проведення;
 • здiйснює переказ коштiв (вiдповiдно до даних Правил та згiдно з Лiцензiйними умовами);
 • надає iнформацiю, необхiдну для розгляду i вирiшення спiрних питань та конфлiктних ситуацiй згiдно з умовами укладених договорiв та порядком, визначеним Платiжною органiзацiєю.

Учасники Платіжної системи «ГлобалМані» мають право:

визначати та встановлювати в межах своїх повноважень вiдповiднi комiсiйнi та обмеження (лiмiти) за операцiями, перелiк послуг та тарифи на них;


Учасники Платіжної системи «ГлобалМані» виконують такi функцiї:

 • абезпечують надiйне функцiонування та обслуговування вiдповiдних компонентiв АПК, за допомогою яких здiйснюється виконання функцiональних обов’язкiв;
 • проводять розрахунки з учасниками та користувачами Платіжної системи «ГлобалМані» згiдно з договiрними зобов’язаннями та дотриманням вимог законодавства;
 • здiйснюють якiсне обслуговування клiєнтiв згiдно з договiрними зобов’язаннями та Правилами;
 • пiдтримує розмiр частки у гарантiйному фондi Платіжної системи «ГлобалМані»;
 • забезпечують конфiденцiйнiсть iнформацiї вiдповiдно до укладених договорiв; надають консультативну допомогу користувачам Платіжної системи «ГлобалМані»;
 • забезпечують розгляд i вирiшення конфлiктних ситуацiй та спiрних питань згiдно з умовами укладених договорiв та порядком, визначеним у Платіжній системі «ГлобалМані»;
 • дотримуються вимог законодавства з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванню тероризму.

Для з’ясування спорiв мiж учасниками та/або користувачами у наслiдок невиконання або неналежного виконання ними своїх зобов’язань вiдповiдно до умов укладених договорiв, сторони для отримання необхiдної iнформацiї мають право звертатися с запитом до iнших учасників та/або користувачів, з якими вони мають договiрнi вiдносини, або до Платiжної органiзацiї в разi вiдсутностi таких договiрних вiдносин.

Платiжна органiзацiя у разi потреби має право отримати будь-яку необхiдну iнформацiю в учасників та/або користувачів.

Платiжна органiзацiя, учасники та користувачі, якi отримали вiдповiдний запит про надання необхiдної iнформацiї, зобов’язанi розглянути цей запит протягом 10 днiв та надати вiдповiдну iнформацiю (за наявностi).

Спори, що виникають між Платіжною організацією МПС, Учасниками МПС, Користувачами МПС, або іншими зацікавленими особами (власники МПС, Розрахунковий банк, Оператори послуг платіжної інфраструктури, органи державної влади) під час прийняття Платіжною організацією МПС рішень, виконання вказаними особами фінансових операцій з переказу коштів за допомогою МПС, або з інших підстав, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

Платіжна організація МПС забезпечує розгляд будь-якої претензії з боку Учасників МПС, Користувачів МПС, або інших зацікавлених осіб та вчинення необхідних заходів щодо задоволення претензії вказаних осіб за умови її обґрунтованості.

Строк розгляду Платіжною організацією МПС претензії не може перевищувати 30 (тридцяти) робочих днів.

З метою перевірки обгрунтуваності відповідної претензії, Платіжна організація МПС має право витребувати від осіб, що мають відношення до вимог висловлених у претензії (Учасники МПС, Розрахунковий банк, Оператори послуг платіжної інфраструктури, інші особи), необхідні для прийняття рішення Платіжної організацією МПС інформацію, відомості, чи пояснення, а також проводити будь-які перевірки.

Якщо спір не вдалося вирішити шляхом переговорів, спір підлягає передачі до суду у відповідності до встановленої чинним законодавством України підсудності та підвідомчості спору. При вирішенні спору використовується матеріальне право України.

Виникнення спорiв мiж учасниками та/або користувачами не повинно впливати на виконання належним чином iнiцiйованих операцiй переказу коштiв. У разi виникнення ризику невиконання фiнансової операцiї внаслiдок виникнення спору, Платiжна органiзацiя має право прийняти рiшення про виконання фiнансової операцiї за рахунок власних коштiв.